Label Lovers


Label Lovers prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej i Sklepu. Sklep prowadzony jest przez LABEL LOVERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000771586, NIP: 5252780744.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Label Lovers – oznacza LABEL LOVERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000771586, NIP: 5252780744,  REGON: 382600008, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.;

2.Sprzedający – oznacza osobę fizyczną, która za pomocą strony www.labellovers.pl sprzedaje swoje produkty

3. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub  konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług Sklepu;

4.Sklep Internetowy lub Sklep – oznacza Stronę internetową o nazwie LABEL LOVERS prowadzona pod adresem www.labellovers.pl, za pośrednictwem któryej Klient może w szczególności zakupić Towar od Sprzedającego.

5.Strony – oznaczają łącznie Sprzedającego i Klienta.

6.Towar lub Towary – oznacza używane produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis dostępny jest przy każdym z prezentowanych używanych produktów i które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.

7.Formularz Rejestracji – oznacza usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu oraz sprzedaży Towarów.

8.Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Towarów.

9.Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sprzedającego.

10.Złożenie Zamówienia– oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Korzystanie ze Sklepu internetowego – oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

I.    Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki zawierania pomiędzy Label Lovers a Klientem umowy sprzedaży Towarów, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2. Kontakt z Label Lovers odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej contact@labellovers.pl 
3. Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.LabelLovers.pl w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe i osobiste prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z zastrzeżeniem  logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim) przysługują  wyłącznie Sprzedającemu.

6. Label Lovers świadczy usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu VII Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Oprócz ceny Sklep Internetowy szczegółowo wskaże inne koszty zawartej umowy, w tym koszty dostawy do Klienta zamówionego towaru i ewentualne prowizje, jakie są pobierane przez osoby trzecie w związku z wybraną przez Klienta formą płatności.

Label Lovers nie jest producentem Towarów i nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej, a opis stanu Towaru jest za każdym razem wskazany w informacji o Towarze. W komisie sprzedawane są artykuły nowe oraz używane.

Sprzedający, która wysyła produkt do Label Lovers w celu sprzedaży automatycznie deklaruje, że jest on oryginalny.

Jeśli produkt nie jest oryginalny, Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 300 zł wiążącej się z pokryciem kosztów weryfikacji przez Sprzedającego na adres konta Label Lovers: LABEL LOVER SP. Z O.O. ul. Kozietulskiego 2b/8, 01-571 Warszawa na konto NEST BANK: 97 2530 0008 2016 1052 1476 0001.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, założenie profilu i podanie w nim między innymi dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

Informacje o Towarach zostały ustalone na podstawie oświadczeń osób, które przekazały Towary do sprzedaży oraz przeprowadzonej weryfikacji.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego Sprzedający i Konsument muszą zaakceptować Regulamin podczas etapu realizacji Zamówienia.
2. Korzystanie przez Konsumenta ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do sieci Internet i dostęp do poczty elektronicznej.
 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Sprzedaż w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem Internetu.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

5. Klient oświadcza, iż dane osobowe i teleadresowe podane w trakcie rejestracji oraz w trakcie realizacji zamówienia są zgodne z prawdą. Jeśli ww. informacje nie są prawdziwe, Label Lovers uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Label Lovers w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych i chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku:

a) nieurgulowania dwukrotnie płatności w terminie 3 dni

b)podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień;

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, funkcjonalosć, przydatność do użytku, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest Rejestracja i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz odpowiednie oprogramowanie, o którym mowa w Zasadach z Korzystania ze Sklepu Internetowego
3. Poprzez Formularz Zamówienia, Zamówienie jest składane w Sklepie Internetowym. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wykorzystanie danych osobowych Konsumenta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta).
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Towary zakupione po godzinie 12.00 danego dnia oraz w weekend będą obsłużone i procedowane w kolejnym dniu roboczym tj. każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy  w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych osobowych potrzebnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia,jednostkowej lub łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu z Konsumentem, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, danych kontaktowych Klienta, danych do faktury.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,   podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
10. Złożenie zamówienia przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12. Po wykonaniu czynności o których mowa w pkt… niniejszego rozdziałuSprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, o treści zgodnej z Regulaminem. 

13.Label Lovers dokonuje weryfikacji Towar po otrzymaniu go przez Sprzedającego i jeśli jest ona pozytywna to przesyła towar do Kupującego. W przypadku gdy weryfikacja jest ngatywna i okazuje się, ze produkt jest nieoryginalny to Label Lovers przesyła z powrotem środki na konto Konsumenta. W przypadku wyniku negatywnego, Sprzedający ma obowiązek uiszczenia opłaty 300 zł na zwrot kosztów weryfikacji.

V. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

2. Dodatkowo na stronie internetowej pokazane będą następujące koszty:

1) Koszt dostawy – 20 zł / paczka kurierska na terenie Polski

2) Opłaty wiążące się z wyborem formy płatności


3. Płatności Sprzedającego obsługuje:

1) platforma Przelewy24.pl,

2) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast  wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia – jeśli jednak opłata nie wpłynie w ciągu 3 dni zamówienie jest automatycznie anulowane i towar wraca do Sklepu);

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów, przeprowadzaniu i odwoływaniu akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzaniu w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.[

4.Cena podana przy każdym towarze wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w pkt. 2 jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta  zamówienia do zawarcia umowy sprzedaży.

VI. PROWIZJE

1.Label Lovers pobiera 16% prowizji od ceny sprzedaży brutto, chyba że zostało inaczej ustalone drogą mailową ze Sprzedającym. Prowizja musi wynosić więcej niż 1 zł.

VII. Realizacja Zamówień.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 10 Dni roboczych, o ile przy towarze nie zastrzeżono inaczej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. O wysokości kosztów wysyłki oraz opłat i prowizji związanych z wybraną formą płatności Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania zamówienia.

Towary są dostarczone pod wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej DHL.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.  Sprzedający oświadcza iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do każdego zamówienia dołączane jest zabezpieczenie w formie:

  1. Plastikowego zabezpieczenia
  2. Etykiety zabezpieczającej

Klient nie ma prawa do zwrotu zakupionego produktu po usunięciu zabezpieczenia.

VIII. Odstąpienie od umowy

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu konieczne jest  wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym pkt.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które zostanie przesłane na podany przez Klienta adres mailowy.
3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu nadania paczki przez Label Lovers. W celu zwrotu należy napisać maila na adres:
contact@labellovers.pl o chęci dokonania zwrotu. W odpowiedzi na maila zostanie podany adres na który trzeba dokonac zwrotu. Koszty przesyłki zwrotnej w sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient. Towar musi zostać zwrócony z przymocowanymi wszystkimi zabezpieczeniami, które uniemożliwią jego używanie. Jeśli towar odesłany zostanie przez Klienta bez zabezpieczeń Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy a Towar nie będzie podlegał zwrotowi jak również  zwrot ceny nie będzie przysługiwał Klientowi.
6.  Label Lovers niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.Label Lovers dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 

IX. Reklamacje

1.Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres: contact@labellovers.pl

2.Opis reklamacji musi zawierać dane osoby reklamującej, informację o produkcie reklamowanym, opis wady bądź nieprawidłowości oraz zdjęcia dokumentujące powód reklamacji.

3.Produkty bez zabezpieczenia (plomba bądź etykieta) nie mogą być reklamowane

4.Reklamacja jest rozstrzygana w ciągu maksymalnie 14 dni.

5.Jeśli w tym terminie Label Lovers nie otrzyma wszystkich informacji o reklamowanym produkcie, termin 14 dni rozpoczyna się od otrzymania tych danych.

6.Jeśli konieczne, Konsument może zostać poproszony o odesłanie produkt do jego oceny przez Sprzedającego.

7.Odpowiedź na reklamację zostaje wysłana do Kupującego drogą mailową.

X. Postanowienia końcowe

Przedmiotowy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 10.04.2019 roku.

Uznanie niektórych tylko postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Label Lovers nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.